สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-590-7252, 02-590-7026
โทรสาร : 02-590-7026

แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อแนะนำ
  1. โปรดอ่านข้อความให้ละเอียด ก่อนจะกรอกข้อความในใบสมัคร
  2. กรอกใบสมัครด้วยตัวอักษรบรรจง และโดยละเอียด ช่องใดที่ไม่ต้องการให้ขีด (-) ลงในช่องว่าง
  3. หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัคร ไม่เป็นความจริง หน่วยงานจะถือไปหลักฐานในการพิจารณาเลิกจ้าง โดยไม่จ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ
 
ตำแหน่งงาน
       
  ตำแหน่ง :
  วันที่สมัคร : 13 ธันวาคม 2562
  เงินเดือนที่ต้องการ :
       
ข้อมูลส่วนตัว
       
  เพศ :
ชาย หญิง
  คำนำหน้าชื่อ :
นาย นาง นางสาว
  ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) :
  ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) :
  ชื่อเล่น(ถ้ามี) :
  โทรศัพท์บ้าน :
  โทรศัพท์มือถือ :
  ที่อยู่(ปัจจุบัน) :
  ประวัติส่วนตัว (แนบไฟล์) :
       
 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อควาที่ข้าพเจ้ากรอกข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ ถ้าหลังจากจ้างเข้าทำงานบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารต่างๆ ที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
   
 
 
 
* เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาการทำงาน กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งหมด